workshop METAFYSIEKE ZELFGENEZING
Leer jezelf te genezen van jouw lichamelijke klacht / ziekte!Uitleg Metafysische Werkingen van het Lichaam

De MetaFysieke Zelfgenezing is een workshop (waarin je tevens een oplossing voor jouw klacht mee naar huis krijgt) die is gebaseerd op de Metafysieke Werkingen van het Lichaam. De toepassing heeft te maken met het je bewust zijn van jezelf in enig moment (zie ook mijn gratis E-Book over "(Zelf) BewustZijn", gratis te verkrijgen op deze website).


Wat is dat, Metafysiek?

De naam in de workshop Metafysiek is ontstaan uit een samenvoeging van de twee woorden “metafysica” en "fysiek". Metafysica betekent: het bovennatuurlijke of bovenzinnelijke en fysiek betekent: de stoffelijke natuur, het lichaam betreffende. Hiermee wordt aangegeven, dat er bij de aangeboden gedachtengang c.q. cursus vanuit wordt gegaan, dat het menselijk wezen uit een onstoffelijke en een stoffelijke vorm bestaat, dat de mens een energieveld is waarbij het stoffelijke (het fysieke lichaam) en het niet stoffelijke (de energievelden of bewustzijnsvelden, de energetische lichamen) vloeiend in elkaar overgaan, constant met elkaar in wisselwerking zijn en daarbij een afspiegeling zijn van elkaar. Beter gezegd, het zijn verschillende uitingsvormen van het bewustzijn van één en hetzelfde wezen, zoals dit ook herkenbaar is in het yin-yang principe uit de oosterse filosofie. Dat dit zo is wordt ook in de westerse wetenschap meer en meer duidelijk, onder andere door de ontdekkingen in de subatomaire natuurkunde (kwantum fysica).


Mens en energieveld, stoffelijk en onstoffelijk


Hoe werkt dat?
Het lichaam en al haar organen bestaan uit cellen en in al deze cellen zitten volgens de Metafysische Leer gedachten, herinneringen en overtuigingen opgeslagen. Aan al deze herinneringen en overtuigingen, die ontstaan zijn door ervaringen of door wat anderen jou geleerd hebben, kleven (zowel positieve als negatieve) gevoelens.


Energie
Het lichaam bestaat tenslotte uit energie en je wordt je bewust van jouw energie door middel van je gevoel. In de Metafysische gedachtengang wordt ook gesteld dat het lichaam en al haar organen is opgebouwd uit energie (wat ook door de wetenschap is bewezen). En via deze weg (van het gevoel) wordt je je dus op diverse niveau’s bewust van je eigen energie. De diverse niveau’s bestaan eenvoudig gezegd uit globale gevoelens, zoals emoties, maar ook uit meer gedetailleerde gevoelens , zoals b.v. kleine pijntjes of jeuk, en fijngevoeligere gevoelens, zoals als je aanvoelt of iemand anders niet lekker in zijn vel zit. Van de gedetailleerde (en fijngevoelige) gevoelens ben je je vaak niet bewust omdat niet iedereen zo zelfbewust is om daar steeds bij stil te staan.

=========

Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

Ben je geïnteresseerd in de workshop MetaFysieke Zelfgenezing en wil je graag meer toelichting?

Bel dan gerust voor een kennismakingsgesprek.

  • Dan kunnen we persoonlijk kennismaken
  • dan kan ik de methode toelichten en jouw vragen beantwoorden
  • en dan kunnen we jouw klacht nader besprekenRelatie gevoelens en woorden

Daarnaast kun je met woorden je gevoelens duiden (aanwijzen en ’verwoorden’). Hieruit blijkt dat woorden (gedachten en overtuigingen) één op één samengaan met de gevoelens in jou. Dat is dan wel afhankelijk van de mate waarop jij je bewust bent van jouw (deel) gevoelens.

Voel maar (wordt je bewust van de associatie die je krijgt bij deze woorden) aan het woord “verdrietig” of aan het woord “blij”. Beide hebben niet alleen een andere betekenis, maar het gevoel dat je krijgt bij “verdrietig” is anders dan bij het woord “blij”.

Zo heb je ook andere gevoelens bij de woorden “ik hou van jou” (liefde) en “ik vind jou niet aardig” (acceptatie) of bij “ik weet niet wat ik kan verwachten” (onzekerheid) en “ik ben veilig” (veiligheid).


Met woorden kun je je gevoelens 'duiden'Zoals je met je woorden dus je gevoelens kunt duiden (je kunt tenslotte met woorden je gevoelens 'onder woorden' brengen), kun je ze dus ook opwekken door voor jou nieuwe gedachten te bedenken. Onder elk woord schuilt namelijk een gevoel. Je hebt tenslotte net al die verschillende voorbeeld-woorden gedacht (en de aanverwante gevoelens daardoor gevoeld). Door ze te lezen en daarmee te 'bedenken', kreeg je er een gevoel bij, terwijl je het daarvoor nog niet was of voelde. Dus kun jij jezelf andere woorden laten denken en daarmee dus ook nieuwe gevoelens laten voelen.

Iedereen heeft onbewuste overtuigingen
Belangrijk daarbij om te weten, is dat IEDEREEN (!) overtuigingen heeft, die zijn ontstaan door wat je ouders jou geleerd hebben of die je door een ervaring uit het verleden bent gaan gebruiken om om te kunnen gaan met de onplezierige gevoelens die die ervaring met zich mee heeft gebracht. Dat is dus niet alleen voorbehouden aan mensen die 'ze' zogezegd 'niet allemaal op een rijtje hebben' ... dit laatste is dus een voorbeeld van een overtuiging ... dat je dus wel gek moet zijn om een 'verkeerde' overtuiging te hebben. Dat is dus niet zo. Je bent eerder een zeer slim en verstandig persoon als je jezelf openstelt voor jouw denken en voelen en zodoende jezelf beter leert kennen en die zaken wilt (gaan) aanpakken, die belemmerend voor jou werken. En je dus gaat werken aan jouw zelfbewustzijn (zie ook mijn gratis E-Book"(Zelf) BewustZijn") .

Volgens de Metafysische Leer
Al deze gevoelens en gedachten worden volgens de Metafysische Leer via je denken (gedachten, herinneringen en overtuigingen) opgenomen in je lichaam, in je cellen om specifiek te zijn.


Via je lichaam ontdekken hoe je denktJe hebt daarbij positieve en ook negatieve gedachten en gevoelens. De positieve gevoelens zijn uiteraard welkom, maar als een gedachte, herinnering of overtuiging is ontstaan uit een negatieve (onplezierige) ervaring dan heb je daar vaak (door het negatieve gevoel wat je daarbij kreeg) een negatieve overtuiging bij ontwikkeld om de gevoelens die met die ervaring gepaard gaan makkelijker te kunnen verwerken.Samengevat komt het op het volgende neer:
# het lichaam bestaat uit energie;
# je wordt je bewust van jouw energie d.m.v. je gevoel(ens);
# een lichamelijke klacht is een blokkade in je energiehuishouding;
# die belemmernde blokkade is ontstaan door stress voortkomend uit een ophoping van negatieve gevoelens;
# de negatieve belemmerende gevoelens zijn ontstaan door (onverwerkte) onbewuste overtuigingen, die de negatieve gevoelens veroorzaakt hebben;
# jouw energie kun je aanpassen door je gevoel (voor dat specifieke lichaamsonderdeel) te wijzigen;
# je gevoel kun je wijzigen door de negatieve gevoelens los te laten en een andere positieve overtuiging (gevoelens) aan te nemen;


Een voorbeeld
Als je bijvoorbeeld in het verleden de negatieve (onplezierige) ervaring hebt gehad dat iemand bij jou weggegaan is, terwijl je rekening met deze persoon hield om steun in het leven van deze persoon te krijgen, dan kun je, om met dat gevoel van verdriet en teleurstelling om te gaan, daar een negatieve overtuiging bij bedacht hebben, b.v. dat je niet gesteund wordt in het leven en dat je jezelf (of een ander) schuldig acht aan zijn / haar vertrek en als gevolg daarvan aan het niet meer gesteund worden. Dus elke keer als je steun nodig hebt en er b.v. alleen voor staat, dan zul je weer teruggrijpen op die negatieve overtuiging dat je niet gesteund wordt in het leven en dat jij jezelf (of de ander) daar schuldig aan vind en er alleen voor staat. Dan wordt elke keer dat gevoel van schuld en niet gesteund worden tegen jezelf geuit en dan zal dat gevoel steeds opnieuw door jou gevoeld worden (ook wat jij uit tegen een ander wordt door jou gehoord en dus gevoeld).

En elke keer dat een soortgelijke onplezierige ervaring zich voordoet en daardoor die negatieve overtuiging steeds opnieuw ‘geuit’ wordt door jou (tegen jezelf of tegen een ander, hardop of in gedachten of zelfs alleen maar gevoelsmatig) wordt het allereerste (initiële) negatieve gevoel bevestigd, daardoor extra versterkt door de herhaling en vervolgens verder weggedrukt.

Echter, op een gegeven moment kan het lichaam dat intense onderdrukte gevoel niet meer ‘houden’ (als er een ophoping van negatieve belemmerende gevoelens heeft plaatsgevonden) en dan wil dat negatieve (steeds meer opgebouwde) gevoel ook ‘gehoord’ worden en dan ‘uit’ het lichaam zichzelf in de vorm van een lichamelijke klacht (Symptoom, zie afbeelding hieronder). De opgebouwde negatieve gevoelens zijn dan een belemmerende ophoping van (negatieve) gevoelens in jouw lichaam geworden.


Grafische weergave ontstaan lichamelijke klachten, aandoeningen en ziekten


Psychische betekenis en lichamelijke functie

Binnen de Metafysische Leer heeft elk onderdeel (organen en plekken) van het lichaam een (psychische) betekenis en functie en als er zich een lichamelijke klacht voordoet op een bepaalde plek in het lichaam dan is dat een indicatie voor een bepaald psychisch trauma in jouw Zijn (jouw Zijn is de verzameling van jouw hele persoon: lichaam, geest, ziel, karakter, herinneringen, gedachten, gevoelens, aura, verleden, heden en toekomst etc, dus hoe jij bent (Zijn) in enig moment). Dat trauma is een verduidelijking van een situatie van een negatieve ervaring die zich heeft voorgedaan in jouw verleden (of voordoet in jouw leven) of die door jouw (voor)ouders of belevingswereld aan jou is overgedragen.

Als we dan het eerdere voorbeeld van de negatieve overtuiging dat je niet gesteund wordt in het leven erbij halen, dan zal de klacht zich als symptoom hoog in je rug uiten, want dit is volgens de Metafysische Leer de plek die jou erop attendeert of je je wel of niet gesteund voelt in het/jouw leven. En pijngevoelens worden veroorzaakt door gevoelens van schuld (bij schuld hoort tenslotte straf en pijn is een vorm van straf) en dus zul je een klacht kunnen krijgen die pijnlijk is en zich hoog in je rug manifesteert.


Ten aanzien van de gevoelens van schuld wil ik nog wel even opmerken, dat ik niet bedoel dat je schuldig bent, maar dat je gevoelens en / of gedachten van schuld (ten opzichte van jezelf of van de andere(n)) kunt hebben ten aanzien van de betreffende situatie. Omdat je bijvoorbeeld de ander ergens van beschuldigd of schuldig acht of omdat jij jezelf je schuldig voelt ten aanzien van een bepaalde situatie, los van of het juist is of niet binnen die situatie. Het gaat erom wat jij denkt (en alsgevolg daarvan voelt).


Genezing
Mede dankzij de kennis van de Metafysische Werkingen van het Lichaam kunnen we bij benadering bepalen wat de oorzaak van een lichamelijke klacht voor jou is en dan door middel van een affirmatie (een nieuwe positieve overtuiging) gaan werken aan de genezing van jouw klacht.

Dit en op welke manier leer ik jou in de workshop MetaFysieke Zelfgenezingen tevens behandeling. 


Voordelen van (jezelf zelfstandig) genezen d.m.v. Metafysische Werkingen van het lichaam zijn o.a.:
# je kunt het altijd (en op elk moment) zelf toepassen;
# zodra de klacht zich ‘meld’ kun je direct starten met genezen;
# je bent niet afhankelijk van anderen (inclusief dat je naar hen toe moet);
# je wordt zelfstandiger, zelfverzekerder en autonomer;
# je kunt het geleerde later ook op andere klachten en ziekten toepassen;
# de genezingsmethode kan ook gebruikt worden om veel voorkomende familieklachten te voorkomen;
# je kunt door verminderd gebruik van reguliere geneeskunde op termijn je Eigen Bijdrage verminderen;
# je leert jezelf steeds beter kennen;
# je wordt zelfbewuster, waardoor je o.a. eerder je (nieuwe) klachten opmerkt en deze dus 'in de kiem kan smoren' 


Er is ook een maar …
In dit proces van genezing, waarbij je op zoek gaat naar de oorzaak van jouw klacht (jijzelf gaat op zoek, aangezien ìk niet jóuw ervaringen ken. Het hoe leer ik jou), zul je eventueel door lagen van emoties mogen gaan, zodat je je oude belemmerende en opgehoopte gevoelens kunt gaan loslaten en nieuwe positieve gevoelens in die vrijgekomen ruimte kunt gaan inbrengen (de oplossing). Dat zal dus kunnen gaan inhouden dat je bepaalde personen mag gaan vergeven of dat je onplezierige gevoelens (zoals trots, slachtoffergevoelens, boosheid of angsten etc) in het proces mag toelaten, loslaten en verwerken. Je zult dus bereid moeten zijn om jouw verleden en huidige overtuigingen te accepteren, te (door)voelen en los te laten en een nieuwe overtuiging aan te nemen en eventueel in je gedrag en leven daar naar in te richten.


"Ik vind het mijzelf waard om aan mijzelf te werken en te veranderen"
- Als jij het jezelf waard vind om aan jezelf te werken om zodoende je lichamelijke klacht te helen ....
- Als jij bereidt bent om naar jezelf te luisteren naar wat jouw lichaam jou te vertellen heeft op welk gebied jij jouw leven anders mag gaan leven om zodoende ZELF jouw lichamelijke klacht of ziekte te genezen ....
- Als jij open staat voor deze andere benadering van genezing .... 
- Als jij niet meer afhankelijk wilt zijn van anderen om jouw lichamelijke klachten aan te pakken ....
- Als jij op z'n minst een extra ondersteuning wilt bij de behandeling zoals voorgeschreven door jouw reguliere arts e/o specialist ....

Aarzel dan niet en maak een afspraak voor de workshop Metafysieke Zelfgenezing (via de "Maak een afspraak" knop hieronder) 


Tips, nieuws en aanbiedingen ontvangen?